Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy przeznaczony jest dla klientów nieposiadających  żadnego rachunku płatniczego prowadzonego na terytorium RP w walucie polskiej. Założenie rachunku jest dobrowolne, a Klient wnioskujący w Banku o otwarcie takiego rachunku wraz z wnioskiem składa oświadczenie o nieposiadaniu rachunku płatniczego w innym banku krajowym.

Pobierz: Wniosek o zawarcie umowy o Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:
– dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek oraz ich wypłat z rachunku w placówkach Banku Spółdzielczego w Skawinie
– korzystanie z bankowości elektronicznej
– korzystanie z karty płatniczej VISA PayWave (która umożliwia dokonywanie transakcji wyłącznie na terenie państw członkowskich UE)
– dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego UE
– wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich UE

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony wyłącznie dla jednej osoby (brak możliwości otwierania rachunków wspólnych). Ponadto w Rachunku tym nie można uruchomić kredytu odnawialnego.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku:

 • otwarcie rachunku – bez opłat
 • prowadzenie rachunku – bez opłat
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku – bez opłat
 • polecenia przelewu:
  • pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego / polecenia przelewu SEPA / polecenia przelewu w walucie obcej) – bez opłat
  • opłaty za dokonanie 6-go przelewu i kolejnych w walucie polskiej:
   ⇒ na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skawinie – bez opłat
   ⇒ na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 5,00 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – 0,50 zł

                       ⇒ na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie
                       EXPRESS ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 5.000 zł):

   • realizacja przelewu tylko w systemie eBankNet – 5,00 zł
  •  

Dodatkowe usługi:

 • dokonywanie stałych zleceń w placówce banku – bez opłat
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunika SMS,
 • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
  • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
  • aplikację mobilną – bez opłat,
 • wydanie karty płatniczej VISA PayWave – bez opłat:
  • brak miesięcznej opłaty za użytkowanie karty
  • pakiet 5 wypłat kartą w miesiącu na terenie Polski z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS – bez opłat; za 6-stą wypłatę i kolejne – 6 zł; wypłaty w bankomatach Grupy BPS – bez opłat
 • realizacja poleceń przelewu składanych w placówkach Banku oraz w systemie bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET (tzw. szybki przelew) – 35 zł za każdą dyspozycję przelewu

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dotyczących Podstawowego Rachunku Płatniczego znajdują się w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Skawinie.