Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

KARTY – ZASADY FUNKCJONOWANIA

ZASADY FUNKCJONOWANIA KART PŁATNICZYCH

Zasady dokonywania płatności kartami za transakcje realizowane na odległość, w tym za transakcje internetowe.

Od stycznia 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa, która wymusiła modyfikację usługi 3D Secure. Dotychczas funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure została dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Poniżej zamieszczono krótkie instrukcje pokazujące jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wygląda uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Grupy BPS po wdrożeniu zmian.

Kliknij w wybrany poniżej link, by zapoznać się ze szczegółami:
1. Jak nadać PIN w KartoSFERZE
2. Jak wygląda uwierzytelnienie transakcji

Klienci, którzy korzystają z usługi 3D Secure, otrzymają wiadomości SMS zachęcającą do ustawienia kodu PIN dla tej usługi.

Wdrożono funkcjonalność informowania Klientów posiadających karty wydane w Zrzeszeniu BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką bank pobierze za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego – wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Funkcjonalność została udostępniona dla wszystkich kart wydanych w Grupie BPS.
______________________________________________________________________

1.    Zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure, tj. sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
2.    Hasło 3D Secure jest przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego, jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS, bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

Portal kartowy pod adresem www.kartosfera.pl.
Jest to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
Za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
– aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
– zmienić kod PIN;
– zastrzegać kartę.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:
1)    Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
2)    Podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinia Banku BPS  w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3)    Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym;

Szczegółowa instrukcja informująca o zasadach korzystania z portalu kartowego www.kartosfera.pl i ułatwiająca rejestrację na nim przedstawiona jest w podręczniku użytkownika (kliknij, by go otworzyć).