Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyt obrotowy

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Udzielany jest w PLN, na okres do 24 miesięcy. Spłacany jest w ratach równych lub malejących, miesięcznie lub kwartalnie, w krótkim okresie kredytowania możliwość jednorazowej spłaty kapitału.

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Oprocentowanie kredytów – zmienne oparte na WIBOR 3M + marża do negocjacji ustalana indywidualnie.
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – ustalana indywidualnie od 0% (prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja może być zaliczona na poczet prowizji za przyznanie kredytu.
Prowizja za udzielenie kredytu – od przyznanego kredytu: za udzielenie/przedłużenie na kolejny okres/podwyższenie kwoty kredytu – ustalana indywidualnie od 0,5% kwoty kredytu/przedłużenia/podwyższenia.
Prowizja za gotowość finansową – ustalana indywidualnie. Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Dotyczy kredytów udzielonych/przedłużonych na kolejny okres na podstawie wniosków składanych od dnia 20.01.2021 r.
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu – weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.