Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Kredyt w rachunku bieżącym

W wielu firmach o dobrej kondycji finansowej może przejściowo brakować środków obrotowych na rachunku czy w kasie. W takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest kredyt w rachunku bieżącym, który daje możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytowego udzielonego przez Bank. W okresie obowiązywania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku, każdorazowo, maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Oznacza to, że każde zasilenie rachunku powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielamy w PLN, na okres do 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Oprocentowanie kredytów:

  • zmienne, oparte n a stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku (rekomendowane dla kredytów powyżej 12 miesięcy),
  • stałe (rekomendowane dla kredytów do 12 miesięcy),
    ustalane indywidualnie.

Wysokość oprocentowania zależy od: okresu posiadania rachunku bieżącego w Banku, wysokości obrotów na rachunku, stopnia ponoszenia przez Bank ryzyka kredytowego oraz wnioskowanej kwoty kredytu.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – ustalana indywidualnie od 0% (prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja może być zaliczona na poczet prowizji za przyznanie kredytu.)

Prowizja za udzielenie kredytu – od przyznanego kredytu: za udzielenie/przedłużenie na kolejny okres/podwyższenie kwoty kredytu – ustalana indywidualnie od 0,5% kwoty kredytu/przedłużenia/podwyższenia.

Prowizja za gotowość finansową – ustalana indywidualnie. Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Dotyczy kredytów udzielonych/przedłużonych na kolejny okres na podstawie wniosków składanych od dnia 20.01.2021 r.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu – weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.