Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

20 Styczeń, 2011

UWAGA!
W związku z obowiązkiem posiadania mikrorachunków podatkowych do Urzędów Skarbowych (skrót US) przelewy płatności podatkowych realizowane były:
– na stare rachunki bankowe US – do godz. 12.00 dnia 31.12.2019 r.
– na nowe indywidualne numery rachunków – po godz. 12.00 dnia 31.12.2019
Przelewy, które z przyczyn niezależnych od Banku zostały wysłane na nieprawidłowe numery rachunków US zostaną zwrócone na konta Klientów.
Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowość rozliczeń. 

________________________________________________________________

Biała lista podatników VAT – nie zawiera firm, które wykorzystują do działalności gospodarczej rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe tzw. RORy.
ZAŁÓŻ RACHUNEK ROZLICZENIOWY DLA FIRM JUŻ DZIŚ
i dokonaj aktualizacji numeru rachunku w Urzędzie Skarbowym.
Kliknij, by poznać szczegóły.
_________________________________________________________________

W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego,
a także wobec konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, Bank uruchomi od 12 września 2019 r. tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej (eBankNet oraz eCorpoNet). Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS.

_______________________________________________________________________
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkiej płatności.
Komunikat Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP – kliknij by go zobaczyć.
_________________________________________________________________

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje Klientów Punktu Kasowego w Zelczynie, że został on zamknięty od 23.05.2019 r.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy i zapraszamy do najbliższych placówek Banku:
– Centrala: Skawina, Rynek 19
– Filia nr 1: Skawina, ul. Ogrody 78
– Filia nr 4: Skawina, ul. Ogrody 101
– Punkt Kasowy w Radziszowie, ul. Jana Pawła II 18.
__________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie
z paragrafem 22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 10-tej w restauracji „Stek”  w Skawinie przy ulicy Niepodległości 4 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2018 r.

_____________________________________________________________________

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera:
https://psd2-pdev.bs-skawina.com.pl

_______________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Skawinie”
oraz
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”
przy czym niektóre postanowienia nowego Regulaminu będą obowiązywały już od 5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  oraz niektórych innych ustaw.

Od 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.
Kliknij w poniższe linki by, zaznajomić się ze szczegółami:

Komunikat Zarządu z dn. 06.03.2019 r. – osoby fizyczne
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 05.05.2019 r.
Kominikat Zarządu z dn. 24.04.2019 r. – klienci instytucjonalni
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 05.05.2019 r.

_______________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje, że od dnia 15.04.2019 r. będzie obowiązywał nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”. Kliknij w poniższy link, by zapoznać się ze szczegółami:

Komunikat Zarządu Banku z dnia 31.01.2019 r. o przyjęciu zmiany do Regulaminu.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
obowiązujący od dnia 15.04.2019 r.

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie niniejszym informuje Pana/nią o przyjęciu nowego „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” w związku z koniecznością dostosowania działalności Banku do zapisów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2003 z dnia 21.10.2017 z późn. zm.). Poza zmianami wynikającymi z przepisów prawa, część wprowadzanych zmian ma charakter porządkowy oraz doprecyzowujący obowiązujące przepisy. Nowy Regulamin będzie obowiązywał od dnia 20.12.2018 r.

Kliknij i zapoznaj się ze szczegółami zmian:

Komunikat z dn. 27.11.2018 r. – Klienci indywidualni
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 20.12.2018 r.

Komunikat z dn. 27.11.2018 r. – Klienci instytucjonalni
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 20.12.2018 r.

_____________________________________________________________________

Z dniem 8 sierpnia 2018 r. do oferty produktowej wprowadziliśmy podstawowy rachunek płatniczy, przeznaczony jest on dla konsumentów, dla których żaden inny dostawca, w ramach działalności prowadzonej na terytorium RP nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Sprawdź: Szczegóły dotyczące Podstawowego Rachunku Płatniczego

_____________________________________________________________________

UWAGA!!! INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!!!

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Skawinie otworzy rachunki VAT w terminie do 01.07.2018. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Skawinie otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Skawinie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bs-skawina.com.pl/split-payment oraz w placówkach Banku.

_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – PRZYDATNE RADY
_____________________________________________________________________

Dyspozycja na wypadek śmierci.
_____________________________________________________________________

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Ujawnienie Informacji w Zakresie Adekwatności Kapitałowej 31-12-2018

Informacja Na Podstawie Art. 111a Ustawy Prawo Bankowe

Zasady systemu kontroli wewnętrzej w Banku Spółdzielczym w Skawinie

_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Nowe numery telefonów w zakresie obługi kart płatniczych:

INFOLINIA – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 00, faks 86 215 50 01

ZASTRZEŻENIA KART – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 50, fax 86 215 50 51

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZASTRZEGANIA KART  – tel. 828 828 828
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientow.pdf
_____________________________________________________________________

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Polityka w Zakresie Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instycuji nadzorowanych”

Wyniki oceny stosowania ZŁK w 2018 roku.
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.