Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Wspieramy kredytobiorców – WAKACJE KREDYTOWE

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ODROCZENIA SPŁAT RAT KREDYTÓW UDZIELONYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Szanowni Państwo,

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa COVID – 19, Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie podjął decyzję o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli w Banku kredyt gotówkowy lub hipoteczny i którzy w wyniku epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Bank, w uzasadnionych przypadkach, bez konieczności osobistej wizyty Państwa w Banku i bez dodatkowych prowizji i opłat, umożliwia złożenie przez Kredytobiorcę wniosku o odroczenie spłat na następujących warunkach:

 • Odroczenie spłat rat kredytu może nastąpić do 3 miesięcy, bez wydłużenia okresu kredytowania. 
 • We wniosku Kredytobiorca musi określić, czy odroczenie spłat ma dotyczyć wyłącznie rat kapitałowych (odsetki w takim przypadku płatne będą na bieżąco), czy rat kapitałowo-odsetkowych.
 • W związku z odroczeniem spłat bez wydłużania okresu kredytowania nastąpi wzrost wysokości miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, płatnych po okresie zawieszenia (zostaną one powiększone o zawieszone raty).
 • We wniosku należy podać krótkie, rzetelne i wiarygodne uzasadnienie (u którego podstaw stoją zdarzenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemii). Kredytobiorca we wniosku powinien złożyć oświadczenie, z jakiego powodu wnioskuje o odroczenie. W przypadku:
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – oświadczenie,  że epidemia wpływa na zdolność Kredytobiorcy do spłaty rat kapitałowo – odsetkowych lub kapitałowych np. z powodu utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia;
  • osób fizycznych, których źródłem dochodu jest prowadzona działalność gospodarcza – oświadczenie, że epidemia wpływa na zdolność Kredytobiorcy do spłaty rat kapitałowo – odsetkowych lub kapitałowych (np. z powodu istotnego spadku obrotów w okresie epidemii, ograniczenie przemieszczania się, zamknięcie niektórych lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcie granic, brak dostępu do materiałów, surowców i półproduktów).

Nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansową Kredytobiorcy;

 • Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie, a decyzje o zawieszeniu spłat podejmowane będą przez Zarząd Banku.
 • Po wyrażeniu przez Bank zgody na zawieszenie spłat otrzymają Państwo nowy harmonogram spłat. Nie jest konieczne zawarcie aneksu do umowy kredytu.
 • Prosimy o składanie wniosków:
  • pocztą elektroniczną na dedykowaną skrzynkę: wakacje.kredytowe@bs-skawina.com.pl;
  • osobiście w placówkach Banku, które aktualnie prowadzę obsługę klientów;
  • ewentualnie przesłanie wniosku pocztą.
 • Wnioski należy składać co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty (o ile wniosek będzie kompletny i zawierał będzie wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, w szczególności numer umowy kredytu. W przeciwnym wypadku termin 7 dni będzie liczony od daty uzupełnienia braków).
 • Wzór Wniosku o zawieszenie spłat: