Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Od 01.08.2017 r. zmianie uległa obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

Od 01.08.2017 r. zmianie uległa obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotycząca Filii nr 6 w Bochni.

Sprawdź: Taryfy dla Klientów  BS Skawina
Sprawdź: Taryfy dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

20 Styczeń, 2011

W dniu – 4 maja – piątek
Bank będzie czynny w godz. 7.15 – 14.15

__________________________________________________________________________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Euro-Fatca
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Gwarancje  BFG

Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG
___________________________________________________________________________________________________________________________________

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dyspozycja na wypadek śmierci.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z paragrafem 22 Statutu BS w dniu 1 czerwca 2017 r. o godzinie 10-tej w restauracji „Tu i Tam”  w Skawinie ulica Krakowska 23b/1 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie
za 2016 r.

Rachunek zysków i strat

Bilans – aktywa pasywa

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Ujawnienie Informacji w Zakresie Adekwatności 31-12-2016

Informacja Na Podstawie Art. 111a Ustawy Prawo Bankowe
___________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe numery telefonów w zakresie obługi kart płatniczych:

INFOLINIA – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 00, faks 86 215 50 01

ZASTRZEŻENIA KART – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 50, fax 86 215 50 51

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZASTRZEGANIA KART  – tel. 828 828 828
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientow.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Polityka w Zakresie Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instycuji nadzorowanych”

Wyniki oceny stosowania ZŁK w 2016 roku.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
___________________________________________________________________________________________________________________________________