Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie podjął decyzję o zmianie obowiązującej w Banku Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe z dniem 5 października 2020 r. Szczegóły dostępne są w poniższej informacji:

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia Klientów, że w związku z kolejną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r. (poprzednie obniżki w dniach 17 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r.), w tym obniżenie stopy redyskonta weksli z poziomu 0,55 do poziomu 0,11, a w okrsie 3 miesięcy łącznie o 1,64 p.p. podjął decyzję o obniżeniu obowiązującego w Banku stóp procentowych od depozytów i przyjęciu nowych Tabel oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA w okresie od 1 czerwca 2020 do 14 czerwca 2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 15.06.2020 do 02.08.2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 03.08.2020 r.

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Skawinie od dn. 11.05.2020 r.

Wprowadzone do Taryfy zmiany wynikają z :

 1. Wprowadzenia do oferty Banku Mieszkaniowych rachunków powierniczych;
 2. Wycofania z oferty Banku rachunków oszczędnościowych a’vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową oraz rachunków książeczek oszczędnościowych dla dzieci i młodzieży. Wycofanie produktu oznacza brak możliwości założenia nowych rachunków, natomiast już istniejące prowadzone są na dotychczasowych zasadach;
 3. Wprowadzenia do oferty nowego produktu dla osób fizycznych – karty debetowej MasterCard;
 4. Wprowadzenie dodatkowej możliwości uwierzytelniania w bankowości elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji mobilnej;
 5. Wycofania z oferty Banku niektórych kredytów gotówkowych.
 6. Obniżenia do 200 zł opłaty za aneks do umowy kredytu hipotecznego w przypadku przesunięcia wypłaty transzy kredytu
 7. Innych zmian o charakterze porządkującym.

Ponadto informujemy, że wzrośnie wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej dotyczącej kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą z 50 do 100 zł.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

20 Styczeń, 2011

Już od 1 lipca 2020 r. wnioski Programu Dobry Start (300+) są dostępne w systemie bankowości elektronicznej eBankNet. Kliknij, by poznać szczegóły.

____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 14 lipca 2020 r. o godzinie 10 30 w Restauracji „Zakątek Smaków” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23B/1 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2019 r.

_____________________________________________________________________

W lipcu 2020 r. Bank Spółdzielczy w Skawinie wziął udział w #GaszynChallenge, jako odpowiedź na wyzwanie Banku Spółdzielczego w Kalwari Zebrzydowskiej oraz Banku Spółdzielczego w Dobczycach. Nagranie filimku przez BS Skawina oraz zbiórka pieniędzy to forma pomocy dla chorego dziecka. Kliknij by obejrzeć.

_____________________________________________________________________

UWAGA NA OSZUKAŃCZE OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Policji Kliknij

_____________________________________________________________________

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera:
https://psd2-pdev.bs-skawina.com.pl

_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – PRZYDATNE RADY
_____________________________________________________________________

Dyspozycja na wypadek śmierci.
_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

  • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
  • w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientow.pdf
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________