Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyt w rachunku bieżącym

W wielu firmach o dobrej kondycji finansowej może przejściowo brakować środków obrotowych na rachunku czy w kasie. W takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest kredyt w rachunku bieżącym, który daje możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytowego udzielonego przez Bank. W okresie obowiązywania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku, każdorazowo, maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Oznacza to, że każde zasilenie rachunku powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielamy w PLN, na okres do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Oprocentowanie kredytów – negocjowane w stosunku rocznym, stała stopa procentowa obowiązująca w okresach rocznych; wysokość oprocentowania zależy od: okresu posiadania rachunku bieżącego w Banku, wysokości obrotów na rachunku, stopnia ponoszenia przez Bank ryzyka kredytowego oraz wnioskowanej kwoty kredytu;
opłata przygotowawcza – 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł, prowizja negocjowana od 2% do 3% kwoty kredytu.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu – weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.