Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyt obrotowy

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Udzielany jest w PLN, na okres do 24 miesięcy. Spłacany jest w ratach równych lub malejących, miesięcznie lub kwartalnie, w krótkim okresie kredytowania możliwość jednorazowej spłaty kapitału.

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Oprocentowanie kredytów – zmienne oparte na WIBOR 3M + marża do negocjacji ustalana indywidualnie, opłata przygotowawcza – 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł, prowizja negocjowana od 2% do 3% kwoty kredytu.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu – weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.