Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp. Kredyt inwestycyjny udzielany jest w PLN, do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach okres kredytowania może ulec wydłużeniu). Wymagany udział środków własnych 20% inwestycji. Forma spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem w postaci rat równych lub malejących, spłacane miesięcznie lub kwartalnie z możliwością karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy.

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Oprocentowanie kredytów – zmienne oparte na WIBOR 3M + marża do negocjacji ustalana indywidualnie, opłata przygotowawcza – 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł, prowizja negocjowana od 2% do 3% kwoty kredytu.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu – weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.