Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

KARTY – ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA

Z dniem 1 lutego 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach funkcjonowania kart płatniczych. Zostaną one wprowadzone z uwagi na zmiany wprowadzone przez Bank BPS S.A., będący wydawcą oferowanych przez nasz Bank kart płatniczych, jak również w celu dostosowania działalności Banku do regulacji nadzorczych i zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa Państwa środków zgromadzonych na rachunkach.

Zapoznaj się ze zmianami (kliknij w poniższy link):
zmiana zasad funkcjonowania kart płatniczych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie pragnie poinformować, że od dnia 1 lutego 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dokonywania płatności kartami za transakcje realizowane na odległość, w tym za transakcje internetowe:

1.    Wprowadzone zostanie dla tych transakcji zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure, tj. sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
2.    Hasło 3D Secure jest to przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego, jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS, bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

Informujemy ponadto, że od dnia 1 lutego 2015 r. zacznie funkcjonować portal kartowy pod adresem www.kartosfera.pl.
Jest to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Przypominamy jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa z dniem 01.02.2015 wyzerowane zostaną limity transakcji internetowych dla wszystkich wydanych kart debetowych.
W celu odblokowania płatności  w Internecie należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym  (www.kartosfera.pl). Za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
– aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
– zmienić kod PIN;
– zastrzegać kartę
O dodaniu kolejnych funkcjonalności będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:
1)    Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
2)    Podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinia Banku BPS  w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3)    Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym;

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację zmian.

Wszystkie opisane wyżej zmiany zostaną uwzględnione w obowiązujących w Banku Regulaminach, regulujących zasady korzystania przez Państwa z kart płatniczych i bankowości internetowej, które zostaną podane do Państwa wiadomości.

Szczegółowa instrukcja informująca o zasadach korzystania z portalu kartowego www.kartosfera.pl i ułatwiająca rejestrację na nim przedstawiona jest w podręczniku użytkownika (kliknij, by go otworzyć).