Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

20 Styczeń, 2011

Z dniem 8 sierpnia 2018 r. do oferty produktowej wprowadziliśmy podstawowy rachunek płatniczy, przeznaczony jest on dla konsumentów, dla których żaden inny dostawca, w ramach działalności prowadzonej na terytorium RP nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Sprawdź: Szczegóły dotyczące Podstawowego Rachunku Płatniczego

______________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!! INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!!!

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Skawinie otworzy rachunki VAT w terminie do 01.07.2018. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Skawinie otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Skawinie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bs-skawina.com.pl/split-payment oraz w placówkach Banku.
______________________________________________________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
______________________________________________________________________________________________________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
______________________________________________________________________________________________________________

Euro-Fatca
______________________________________________________________________________________________________________

Gwarancje  BFG

Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG
______________________________________________________________________________________________________________

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – PRZYDATNE RADY
______________________________________________________________________________________________________________

Dyspozycja na wypadek śmierci.
______________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z paragrafem 22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10-tej w restauracji „Dworek Skawiński”  w Skawinie przy ulicy Kublińskiego 4 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie
za 2017 r.

Rachunek zysków i strat

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

______________________________________________________________________________________________________________

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Ujawnienie Informacji w Zakresie Adekwatności Kapitałowej 31-12-2017

Informacja Na Podstawie Art. 111a Ustawy Prawo Bankowe

Zasady systemu kontroli wewnętrzej w Banku Spółdzielczym w Skawinie

______________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

______________________________________________________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
______________________________________________________________________________________________________________

Nowe numery telefonów w zakresie obługi kart płatniczych:

INFOLINIA – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 00, faks 86 215 50 01

ZASTRZEŻENIA KART – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 50, fax 86 215 50 51

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZASTRZEGANIA KART  – tel. 828 828 828
______________________________________________________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
______________________________________________________________________________________________________________

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientow.pdf
______________________________________________________________________________________________________________

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Polityka w Zakresie Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instycuji nadzorowanych”

Wyniki oceny stosowania ZŁK w 2017 roku.
______________________________________________________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
______________________________________________________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.